Aplikacja Środki Trwałe do kompleksowej obsługi operacji i zagadnień związanych z zarządzaniem majątkiem. Obsługuje ewidencję środków trwałych w podziale na grupy środków trwałych (zgodnie z klasyfikacją KŚT), ewidencję wyposażenia oraz wartości niematerialnych. Do celów podatkowych możliwe jest rozdzielenie wartości majątku na bilansową i podatkową poprzez odrębne parametry wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych.

Moduł zapewnia szerokie możliwości opisu środka trwałego m.in. poprzez miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialne, miejsca powstawania kosztów, użytkownika. Powyższe dane, gromadzone są w ramach kartoteki środka trwałego, na której widoczne są również wszystkie operacje wykonywane na środku trwałym takie jak: umorzenie, likwidacja, zwiększenie, przeszacowanie, przeniesienie czy korekty. Informacje gromadzone są w ujęciu historycznym.

Dodatkowym elementem jest pełna obsługa planów amortyzacji i korekt amortyzacji wstecz w oparciu o zmienione parametry obliczeń.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI

 • obsługa ewidencji obejmującej środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, środki trwałe w budowie itp.
 • szczegółowa kartoteka majątku trwałego z dostępem do historii zmian ewidencyjnych i wartościowych, naliczeń umorzenia, amortyzacji, dodatkowych informacji opisowych
 • definiowalne typy obiektów inwentarzowych, rodzajów majątku wg klasyfikacji użytkownika
 • dowolna liczba atrybutów przypisanych do obiektu ewidencyjnego
 • obsługa miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych, MPK
 • automatyczne naliczanie umorzeń, amortyzacji bilansowej oraz amortyzacji podatkowej z możliwością wycofania operacji
 • bezpośredni dostęp do rocznego planu amortyzacji, wieloletnich planów amortyzacji
 • pełne wsparcie w zakresie prowadzenia inwentaryzacji majątku z uwzględnieniem arkuszy spisów z natury
 • obsługa zdarzeń związanych z ewidencją środków trwałych od przyjęcia do eksploatacji, aż do momentu zdjęcia z ewidencji – zwiększenie, przeniesienie, likwidacja częściowa, likwidacja całkowita oraz korekta wartości środka trwałego
 • pełna współpraca z aplikacją Czynsze w zakresie obsługi wyodrębnień lokali z majątku przedsiębiorstwa - automatycznego generowanie dokumentów wartościowych
 • definiowalne operacje księgowe
 • obsługa ewidencji Klasyfikacji Środków Trwałych oraz stawek amortyzacji
 • naliczanie amortyzacji i umorzenia metodą jednorazową, liniową oraz wg indywidualnych stawek
 • naliczanie amortyzacji w ujęciu bilansowym, podatkowych i pozabilansowym
 • symulacja naliczania amortyzacji dla dowolnego środka trwałego
 • eksport raportów do formatów pdf, doc, xls, txt, csv
 • pełna współpraca z arkuszem kalkulacyjnym