Aplikacja Finanse i Księgowość służy do prowadzenia ksiąg rachunkowych w ramach Księgi Głównej zarządcy lub/i poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych. Może być wykorzystywana samodzielnie lub w pełnej integracji z pozostałymi modułami zawierającymi księgi pomocnicze.

Przejrzysty interfejs pozwala na efektywne księgowanie dokumentów, szczegółową analizę wybranych kont i/lub kontrahentów. Definiowalne plany kont i owymiarowane zapisy księgowe, wzorce księgowe wspomagające procesy księgowania i schematy rozliczenia kosztów stanowią fundament do pełnego zarządzania obsługą księgową.

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom dostępna jest możliwość ewidencji kosztów na poszczególne nieruchomości bez konieczności rozbudowy planu kont, elastyczne definicje pozwalają prowadzić plany kont zoptymalizowane do obsługi wielu wspólnot mieszkaniowych. Aplikacja wyposażona jest w sprawozdania finansowe - CIT, Bilans, Rachunek Zysków i Strat itd. oraz możliwość tworzenia szczegółowych analiz/sprawozdań zarządczych z uwzględnieniem poszczególnych nieruchomości, wymaganych m.in. na roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych.

Aplikacja stanowi jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego Meritum - nowoczesnego rozwiązania wspomagającego pracę zarządców i administratorów nieruchomości.

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI:

 • wielopoziomowy plan kont (dowolna liczba poziomów)
 • możliwość prowadzenia ewidencji na dodatkowych wymiarach bez konieczności rozbudowy kont księgowych
 • obsługa dowolnej ilości rejestrów VAT
 • obsługa dowolnej ilości wspólnot mieszkaniowych (zgodnie z wykupioną licencją)
 • wzorce księgowe wspierające księgowanie dokumentów
 • obsługa zarówno księgi własnej Zarządcy (np. Zakładu Gospodarki Komunalnej, Spółdzielni, TBS) oraz ksiąg wspólnot mieszkaniowych
 • sprawozdania i analizy funduszu remontowego, kosztów, wyniku dla nieruchomości i poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, sprawozdania na zebrania roczne wspólnot
 • sprawozdania Bilans, Rachunek Zysków i strat, CIT itd.
 • kontrola kompletności dekretacji przy zamykaniu okresu księgowego księgi głównej.
 • możliwość przekrojowych analiz kosztów ze wszystkich wspólnot jednocześnie (np. do przetargów)
 • szczegółowe analizy należności i zobowiązań w układzie struktur wiekowania – definiowalne struktury wiekowania należności i zobowiązań
 • definiowalne struktury wezwań do zapłaty, not odsetkowych, potwierdzeń sald
 • możliwość prowadzenia księgi głównej dla właściciela systemu oraz odrębnych ksiąg rachunkowych dla wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów gospodarczych
 • możliwość wielostopniowej agregacji dla syntetyki i analityki konta
 • prowadzenie ewidencji na kontach pozabilansowych
 • księgowanie dokumentów z kontrolą poprawności wpisywanych danych
 • bieżące księgowanie w nowym roku przed ostatecznym zamknięciem starego roku
 • możliwość samodzielnej zmiany planu kont na nowy okres obrachunkowy