REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ (z dnia 2015-01-03)

§ 1

 1. Strona: www.perfektlab.pl
 2. Właścicielem strony www.perfektlab.pl [strona internetowa] jest PERFEKTLAB Kędzierski i Duch Spółka Jawna, ul. Mickiewicza 19 lok. 11, 09-402 Płock zwany dalej Właścicielem strony.
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
 4. Regulamin - niniejsza informacja prawna.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Przeznaczenie Strony: informacja o oprogramowaniu i usługach świadczonych przez Właściciela strony, informacja o aktualnościach związanych z zagadnieniami dot. oferowanego oprogramowania.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela strony.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza § 2 pkt 2 lub dopuszcza się działań opisanych w § 2 pkt 2, Właściciel strony ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. Wejście na tę Stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu jest proszony o niekorzystanie ze Strony internetowej.

§ 3 Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel strony odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na Stronie i tylko w zakresie określonym w Regulaminie.
 2. Informacje zamieszczane przez Właściciela strony na Stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel strony nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność Strony.
 3. Ze względu na informacyjny charakter Strony, osoby pragnące korzystać ze Strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Właścicielu strony i jego produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie pisemnie informacji z jego przedstawicielami.
 4. Niniejsza Strona [www.perfektlab.pl] oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Właścicielu strony i jego produktach. Nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych.
 5. Właściciel strony zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 6. Na Stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Właściciel strony nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 7. Właściciel strony zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na Stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na Stronie Właściciela strony.

§ 4 Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej Stronie internetowej, stanowią własność Właściciela strony lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie, udzielonym przez odpowiedniego właściciela lub udostępniane są na podstawie darmowych licencji typu GNU, Initial Developer's Public License itd. do dowolnego ich wykorzystania.
 2. Treść Strony nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody odpowiedniego dla danej treści właściciela, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na Stronie i będących własnością Właściciela strony jest zabronione, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 4. Jeżeli dana treść/oprogramowanie udostępnione na Stronie posiada "zezwolenie jej właściciela/warunki licencji zezwalają" na pobieranie/rozpowszechnianie/kopiowanie danej treści/oprogramowania Użytkownika Strony obowiązują "warunki/zapisy właściwej licencji" dot. danej treści/oprogramowania (np. udostępnianie oprogramowanie posiada licencje otwarte typu GNU, "Initial Developer's Public License" itd. pozwalające na darmowe korzystanie z oprogramowania).
 5. Ustawianie hiperlinków na Stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Właściciela strony.
 6. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§ 5 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Właściciel strony dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na Stronie.
 3. Właściciel strony dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
 4. Właściciel strony dołoży wszelkich starań by pliki udostępnianie na Stronie były wolne od wirusów i innych zagrożeń. Zastrzegamy jednak, że Użytkownik korzysta z dostępnych plików i dokonuje instalacji na własną odpowiedzialność.
 5. Wszystkie instalacje powinny być uruchamiane przez osoby mające wiedzę i doświadczenie w zakresie instalacji oprogramowania w zależności od używanych wersji oprogramowania i wersji systemu operacyjnego. Nieumiejętne korzystanie z instalacji może grozić uszkodzeniem bazy danych lub systemu operacyjnego.

§ 6 Wskazówki techniczne

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści Strony.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres Właściciela strony udostępniony na Stronie.
 2. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.